Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.19074365278E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E10   2.9954901288E10   40.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.96E10   2.396392103E10   40.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1054.7558    
PE dự kiến   12.7044    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A