Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.9743144288E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.3E10   6.1217088598E10   32.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.8973670878E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2656.4069    
P/E dự kiến   12.1593    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1071%