Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA (SRB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   100,000,000   -3,304,285,336   -826.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11.76    
P/E dự kiến   94.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A