Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.25E11   3.92010267641E11   174.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   1.05158579572E11   140.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   1.02782253133E11   171.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3333.3333    
PE dự kiến   6.09    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A