Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0766428172E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   5.9056286078E10   39.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   5.7589757226E10   47.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30000.0    
P/E dự kiến   0.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A