Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4789082743733334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   8.124454269066667E10   81.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   7.9147823152E10   98.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30000.0    
PE dự kiến   1.7067    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A