Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3798271378E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5545E10   1.885731288E9   1.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.4436E10   1.766950382E9   1.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   22218.0    
P/E dự kiến   0.4051    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A