Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.3844698268E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.0888572424E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.111E9   -3.0888572424E10   -695.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10.3542    
P/E dự kiến   8112.6157    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A