Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.260109218E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.8072560982E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.073E9   -2.8072560982E10   -1308.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10.0001    
P/E dự kiến   8099.9245    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A