Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.6E11   9.13261566741E11   106.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   2.6143338498E10   163.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E10   2.0622157553E10   161.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   981.5602    
P/E dự kiến   27.2016    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A