Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E12   1.223502370704E12   24.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3005E10   1.3264308956E10   10.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6404E10   1.038007766E10   9.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1557.5274    
P/E dự kiến   4.3017    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A