Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.9665125638E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.75E10   1.4216900668E10   25.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1242594978E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   981.5602    
P/E dự kiến   26.6922    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A