Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E12   1.134133538784E12   45.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3005E10   1.6076988322E10   24.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6404E10   1.270426407E10   24.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1074.1569    
PE dự kiến   4.6548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A