Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E12   1.076162502816E12   64.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3005E10   2.1505486232E10   48.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6404E10   1.700308172E10   48.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1051.1146    
PE dự kiến   3.9958    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A