Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E12   1.104848361218E12   88.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3005E10   2.9058166466E10   88.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6404E10   2.2260958898E10   84.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1051.1146    
PE dự kiến   3.9958    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A