Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   1.2125802549E12   60.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.4417460956E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E10   2.9865288016E10   49.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1089.3246    
P/E dự kiến   14.5503    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A