Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   7.24555399664E11   72.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   7.96775966E9   26.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E10   1.2882908912E10   32.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1452.4328    
PE dự kiến   9.5702    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A