Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.12545631804E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.0654069972E10   17.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   9.069086796E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1089.3246    
P/E dự kiến   12.1176    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A