Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.5E11   4.38568319364E11   50.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   2.5658858790666668E10   96.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1452.4328    
P/E dự kiến   12.5996    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A