Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   87,249,011,840   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,000,000,000   3,955,176,108   49.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2,508,712,132   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   47.58    
P/E dự kiến   69.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A