Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1068876506E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.8845211882E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   1.1920899212E10   149.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   237.8828    
P/E dự kiến   15.1335    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A