Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.6657047292E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.32763224E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   5.0621058E8   3.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   237.8828    
P/E dự kiến   21.0188    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A