Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.440871453866667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E9   6.363142904E9   119.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.810323E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   47.5766    
P/E dự kiến   69.3619    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A