Công ty Cổ phần SPI (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.5211162626E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   -1.533489243E9   -30.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -1.533489243E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   237.8828    
PE dự kiến   4.2038    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A