Công ty Cổ phần SPI (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.8799424986666664E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -8.020634378666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   -1.2636842825333334E10   -236.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   237.8828    
P/E dự kiến   7.9871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A