Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.93294270256E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   3.6340431505333336E10   237.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   535.9305    
P/E dự kiến   14.5541    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A