Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.33176681492E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   4.96838576E8   1.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.32419508E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   535.9305    
P/E dự kiến   14.5541    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A