Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.99799111148E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   2.079844404E9   13.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.015058006E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   535.9305    
P/E dự kiến   14.5541    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A