Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.236E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.131085E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.889995E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3694.2023    
PE dự kiến   3.9251    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A