Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9967692877333334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.3393214449333334E10   100.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.1112515372E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   676.4706    
PE dự kiến   27.3478    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A