Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.91780041756E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.3628005872E10   34.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.139447802E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   676.4706    
PE dự kiến   27.3478    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A