Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SP2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4698125440933334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6.867649202666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   -2.3534E10   -6.867649202666667E9   21.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A