Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SON: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SON năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.95E9   1.1220746133333333E8   4.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.4125    
PE dự kiến   45.4063    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A