Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp (SNZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SNZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.97274E11   8.807274377173334E11   82.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.60571E11   4.410643509386667E11   50.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1754.5046    
PE dự kiến   6.2696    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A