Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp (SNZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SNZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.97274E11   9.5370436468E11   119.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.60571E11   4.63650980341E11   70.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1754.5046    
PE dự kiến   9.9812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A