Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (SNC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,000,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,000    
P/E dự kiến   4.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A