Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.04164344528E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4671782841333334E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E10   1.3259820316E10   69.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2633.7776    
PE dự kiến   8.9985    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A