Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.2E11   3.22096556158E11   100.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.85E10   1.3696140037E10   74.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.55E10   1.2947294532E10   83.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2834.969    
P/E dự kiến   7.5839    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A