Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.73256233028E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.523690292E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   8.614442878E9   30.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2560.6171    
P/E dự kiến   8.4355    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A