Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.12178385444E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2800657972E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E10   1.1124515744E10   19.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2633.7776    
P/E dự kiến   9.1504    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A