Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.9993940312E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0390982506666666E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   9.435397366666666E9   50.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2560.6171    
P/E dự kiến   7.8106    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A