Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   320,000,000,000   294,845,529,126   46.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,500,000,000   15,077,424,922   40.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,500,000,000   14,115,056,952   45.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,834.97    
P/E dự kiến   8.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%