Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.2E11   3.19474905856E11   74.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.85E10   1.3880169230666666E10   56.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.55E10   1.3089210336E10   63.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2834.969    
P/E dự kiến   6.8784    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0615%