Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1609366313506E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.81599604146E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   3.01596510832E11   100.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5082.7397    
P/E dự kiến   4.2202    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A