Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6311142016624E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.29202864532E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E11   3.18356417876E11   63.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4545.0349    
P/E dự kiến   3.8944    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A