Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1285943998712E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.31996643032E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   4.2519986956E11   70.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3571.4929    
P/E dự kiến   6.1319    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A