Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6452276071321E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.33524575476E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E11   1.70914775164E11   68.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4545.5901    
PE dự kiến   3.5969    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A