Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3052538138696E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.66182482124E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E11   2.94017908756E11   36.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4761.9906    
P/E dự kiến   5.7119    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A