Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.6E10   1.2101474643466667E11   119.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.06E10   9.680433022933333E10   119.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2030.3788    
P/E dự kiến   15.1361    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A