Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   76,000,000,000   104,063,406,968   68.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   60,600,000,000   83,239,525,196   68.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,030.38    
P/E dự kiến   14.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A