Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.52595745618E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E11   1.05754713268E11   42.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.458072987E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2030.3788    
P/E dự kiến   15.2499    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A