Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.62142733512E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.3187532E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   -4.37032868E8   -0.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1240.6948    
P/E dự kiến   6.851    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A