Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.77940020696E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2736843453333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   7.050808093333334E8   2.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1240.6948    
P/E dự kiến   9.672    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A