Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.14467870009E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.5868878576E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.05E10   2.066470286E10   100.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1077.7279    
PE dự kiến   14.7533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A