Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   373,114,975,169.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -15,810,763,632   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5,000,000,000   -16,314,774,057.33   -244.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300   N/A   N/A
EPS dự kiến   310.17    
P/E dự kiến   19.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%