Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.96216807308E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.00878692E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   4.58559005E8   9.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   310.1737    
P/E dự kiến   25.4696    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A