Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.9719986737E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.976801896E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.05E10   7.181441514E9   17.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1077.7222    
P/E dự kiến   9.2788    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A