Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SLS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.87968167026E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.46E10   1.89720930982E11   293.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.89241023851E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A