Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SLS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.192224360232E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.46E10   3.73493160212E11   144.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.72624343628E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   8897.0588    
P/E dự kiến   14.7802    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.025%