Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SLS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.01907967213E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.01E10   9.4560272583E10   470.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.01E10   9.4560272583E10   470.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2052.7076    
PE dự kiến   23.0915    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A