Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SLS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.368995882186666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.01E10   1.0598704542533333E11   395.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.01E10   1.0598704542533333E11   395.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2052.7076    
PE dự kiến   25.576    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A