Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   782.6087    
P/E dự kiến   13.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A