Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.67E11   1.014557511237E12   117.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.1713335452E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5E10   6.5293768556E10   118.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2391.3043    
PE dự kiến   10.2036    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A