Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.78086429342E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.291E11   1.2921036448666667E11   75.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0328E11   1.0336829158933333E11   75.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3129.697    
PE dự kiến   7.0991    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A