Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.878278193578E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.291E11   1.3075554285E11   50.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0328E11   1.0460443428E11   50.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12988.5156    
PE dự kiến   1.6147    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A