Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.788781438758E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.291E11   1.34818441823E11   104.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0328E11   1.07854753458E11   104.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3129.697    
PE dự kiến   7.349    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A