Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.66917403773E11   3.55713711126E11   96.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.16534896669E11   2.12912867564E11   98.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6318.2681    
P/E dự kiến   11.348    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A