Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   366,917,403,773   382,914,210,318.67   78.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   216,534,896,669   236,659,308,050.67   81.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,318.27    
P/E dự kiến   13.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A