Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.39852471591E11   4.02785686244E11   45.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.21972331248E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.30231447412E11   2.1160792343E11   45.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4798.5442    
P/E dự kiến   6.9604    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A