Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.39852471591E11   3.5878151256E11   20.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.84622837144E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.30231447412E11   1.76921560928E11   19.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4798.5442    
P/E dự kiến   9.3778    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A