Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.43847138472E11   5.20934453078E11   58.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.16724203946E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.62534674701E11   2.04838194358E11   63.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2823.01    
P/E dự kiến   7.2795    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A