Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.43847138472E11   4.09204016932E11   23.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7219568568E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.62534674701E11   1.61622640756E11   24.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3387.5903    
P/E dự kiến   7.4094    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A