Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.39852471591E11   4.01528755081E11   91.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.84960585407E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.30231447412E11   1.73950142956E11   75.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4798.5442    
P/E dự kiến   5.6892    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A