Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.66917403773E11   3.829142103186667E11   78.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.16534896669E11   2.3665930805066666E11   81.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6318.2681    
P/E dự kiến   11.5696    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A