Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   984,000,000,000   672,844,336,334.67   51.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   303,000,000,000   220,922,658,417.33   54.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,059.31    
P/E dự kiến   8.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A