Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.84E11   6.728443363346666E11   51.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.03E11   2.2092265841733334E11   54.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3059.31    
P/E dự kiến   7.0931    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A