Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần (SJG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   322725.2353    
PE dự kiến   0.0164    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A