Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E12   3.68183199292E11   18.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.2927378746E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   5.7755639678E10   57.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   631.3131    
PE dự kiến   16.7904    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A