Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,000,000,000,000   546,639,898,599   54.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   49,295,675,751   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   50,000,000,000   46,187,389,822   92.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   631.31    
PE dự kiến   6.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A