Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.17876003182E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   4.9414290707E10   65.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.393E10   2.9996157572E10   46.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3491.5345    
PE dự kiến   7.5898    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A