Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.16060893856E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   2.506267688E10   40.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4681E10   1.0192933308E10   20.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2136.3088    
P/E dự kiến   11.8429    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A