Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   31,000,000,000   22,287,348,908   35.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   24,700,000,000   14,012,237,406   28.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,137.95    
P/E dự kiến   13.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%