Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.40980869232E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.04813948096E11   17.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2786E11   7.9267004744E10   15.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5533.5773    
P/E dự kiến   4.8793    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A