Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.03787604984E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   1.00953523663E11   325.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4681E10   7.4255670655E10   300.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2136.3088    
P/E dự kiến   12.6386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A