Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   4.0159479949E10   129.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.47E10   2.8836455526E10   116.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2137.9534    
P/E dự kiến   13.7982    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A