Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.244347220986666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   3.4513900688E10   83.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4681E10   1.6212053306666666E10   49.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2136.3088    
P/E dự kiến   11.4684    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A