Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.53510604696E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   2.582805602E10   20.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4681E10   2.260940812E10   22.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2136.3088    
P/E dự kiến   11.7024    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A