Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.957782257693333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   3.81783079E10   38.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.393E10   2.1318299381333332E10   25.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5533.5773    
PE dự kiến   5.4214    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A