Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.34039886644E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.82776E11   2.6305565773466666E11   107.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.53798E11   2.3392473018133334E11   114.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2229.0011    
P/E dự kiến   10.6999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A