Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.26445070972E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.92221E11   2.11063890296E11   54.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.82981E11   1.89280004418E11   51.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2651.9516    
P/E dự kiến   9.4836    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A