Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.13789239488E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.92221E11   1.46537767928E11   19.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.82981E11   1.31647166296E11   17.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2651.9516    
P/E dự kiến   9.5213    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A