Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   496,376,137,511   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   192,221,000,000   217,610,089,096   113.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   182,981,000,000   192,674,207,368   105.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,651.95    
PE dự kiến   8.05    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A