Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.27742714E8   6.7832581044E10   7929.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E8   6.86049456E8   76.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E8   5.48839566E8   109.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   36.0502    
PE dự kiến   66.5739    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A