Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.27742714E8   5.5438288649333336E10   9720.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E8   -1.4522104E7   -2.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E8   -1.1617682666666666E7   -3.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   36.0502    
PE dự kiến   55.4783    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A