Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.69E8   -3.93434573E8   -40.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.75E8   -3.93147607E8   -50.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   111.7555    
P/E dự kiến   60.8471    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A