Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   969,000,000   1,334,345,310.67   103.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   775,000,000   1,067,476,516   103.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   107.25    
P/E dự kiến   58.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A