Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJ1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.3E11   5.13316515268E11   96.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9428E10   2.0209029386E10   104.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5154E10   1.5618346557E10   103.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1449.5006    
P/E dự kiến   11.7282    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A