Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJ1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.149E12   7.8798250976E11   34.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.1E10   3.5361638184E10   34.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.864975991E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1449.5006    
P/E dự kiến   11.3832    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A