Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SJ1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   530,000,000,000   513,316,515,268   96.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   19,428,000,000   20,209,029,386   104.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,154,000,000   15,618,346,557   103.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,449.5    
P/E dự kiến   12.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A