Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   68,257,000,000   40,985,648,532   30.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   60,567,000,000   49,789,739,176   41.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,037.64    
P/E dự kiến   28.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A