Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.8257E10   2.9901427364E10   32.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0567E10   3.6858795205333336E10   45.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1037.6392    
P/E dự kiến   33.4413    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A