Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   74,160,000,000   32,279,934,640   10.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   68,510,000,000   39,970,764,316   14.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,061.91    
PE dự kiến   18.69    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A