Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.16604605896E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.077E10   -4.5026283364E10   -12.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.8100646748E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1037.6392    
P/E dự kiến   22.4548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A