Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.55983771E11   4.15588157094E11   91.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.2416369032E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5846549E10   4.1933095226E10   75.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2792.3994    
PE dự kiến   4.9778    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A