Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.55983771E11   4.312033472E9   0.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.194450204E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5846549E10   5.755560164E9   2.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2792.3994    
P/E dự kiến   3.8318    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A