Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.72186866E11   5.3039473128E10   23.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.0191003329333332E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9806063E10   2.5971970129333332E10   98.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1237.9015    
P/E dự kiến   9.4515    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A