Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.72186866E11   5.9039096444E10   8.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.65631508E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9806063E10   2.92505208E8   0.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1237.9015    
P/E dự kiến   8.4013    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A