Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.55983771E11   4.266156999826667E11   70.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.8976568781333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5846549E10   2.5572711010666668E10   34.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2792.3994    
PE dự kiến   4.1541    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A