Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1395.3488    
P/E dự kiến   3.5833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A