Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.25954E11   1.089559313014E12   174.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.22683E11   4.5070278931E11   367.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.81464E10   3.80889305093E11   388.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   744.9748    
PE dự kiến   15.1683    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A