Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.32348E11   1.18238079262E11   50.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.32348E11   1.18238079262E11   50.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2323.48    
P/E dự kiến   5.0356    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A