Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.16963731645E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.55E11   1.91656653014E11   123.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   1.85252699473E11   123.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.6795    
P/E dự kiến   14.244    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A