Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.777356655893334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.55E11   1.6332407561866666E11   79.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   1.5747304313333334E11   78.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.6795    
P/E dự kiến   14.0878    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A