Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.885712455053334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.636E11   1.7893381822933334E11   82.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.554E11   1.6992155200666666E11   82.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1658.304    
PE dự kiến   13.146    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A