Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   165,558,028,393   62,371,041,340   28.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   160,460,506,741   59,628,213,246.67   27.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,600   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,712.31    
P/E dự kiến   11.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%