Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.46972988644E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.636E11   -1.0736613032E11   -16.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.554E11   -1.0736613032E11   -17.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1658.304    
P/E dự kiến   13.8394    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A