Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65558028393E11   1.02150174198E11   61.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.60460506741E11   9.80564356E10   61.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1712.3057    
P/E dự kiến   12.0598    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A