Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65558028393E11   6.237104134E10   28.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.60460506741E11   5.9628213246666664E10   27.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1712.3057    
P/E dự kiến   11.5634    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A