Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.522014216508E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E11   4.5982276146666664E10   17.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4112E11   3.174047354E10   16.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1143.2643    
P/E dự kiến   9.3592    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A