Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.16563317681E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E11   3.2925009568E10   8.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4112E11   2.5480253846E10   9.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1200.425    
P/E dự kiến   8.2471    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.101%