Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   513,773,002,966   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   106,000,000,000   59,351,836,666   28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   95,000,000,000   48,566,380,968   25.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   825.49    
P/E dự kiến   11.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A