Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.85247793136E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   1.50878339588E11   142.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.5E10   1.21177513593E11   127.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   825.4886    
P/E dự kiến   12.114    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A