Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1764355722E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E11   3.5262736544E10   4.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4112E11   2.804843772E10   4.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1226.2416    
P/E dự kiến   8.155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%