Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.320931160724E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E11   1.89807932135E11   97.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4112E11   1.48011722463E11   104.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1088.8288    
PE dự kiến   8.6331    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A