Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.947687206653333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   1.1292081162533333E11   79.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.5E10   1.0344794667066667E11   81.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   825.4886    
P/E dự kiến   13.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A