Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.931567468088E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.47868526524E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   1.12387021984E11   23.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1877.5363    
P/E dự kiến   3.8135    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A