Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   3.574732835606E12   142.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.30595196588E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15E11   1.00552080693E11   87.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1799.2879    
P/E dự kiến   3.5125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A