Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.504050948092E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4286427332E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   1.14700442076E11   47.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1410.6283    
PE dự kiến   4.5583    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A