Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   2.738748395336E12   27.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.52750850312E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15E11   1.20906090632E11   26.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1901.6612    
P/E dự kiến   4.8589    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A