Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,500,000,000,000   2,063,891,271,798   41.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   100,000,000,000   100,859,290,424   50.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,653.6    
P/E dự kiến   5.15    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A