Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.192214142526E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.33184908114E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   1.05916585294E11   44.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1788.1497    
P/E dự kiến   3.3554    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A