Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   2.324592549625E12   92.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E11   1.12177768723E11   112.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1653.6184    
P/E dự kiến   5.1221    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A