Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   2.2354993456026665E12   67.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E11   9.362241430533333E10   70.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1653.6026    
P/E dự kiến   4.6867    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A