Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   2.852313579626E12   57.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.15450743202E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15E11   9.0663406696E10   39.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1799.2879    
P/E dự kiến   4.285    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A