Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,270,000,000,000   1,022,194,408,880   80.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,053,000,000,000   818,620,199,520   77.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,110.64    
P/E dự kiến   4.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A