Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.27E12   1.02219440888E12   80.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.053E12   8.1862019952E11   77.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1110.6444    
P/E dự kiến   4.5919    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A