Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   535,000,000,000   543,182,862,326   50.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   40,400,000,000   42,099,278,806   52.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,003.97    
P/E dự kiến   4.69    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A