Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.98686130133E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.0611951366E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   3.6014015126E10   90.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1450.3684    
PE dự kiến   4.0335    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A