Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.35E11   6.163216009226666E11   86.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.04E10   4.0370098318666664E10   74.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2003.9683    
P/E dự kiến   4.3663    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A