Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   830,000,000,000   684,140,767,123   82.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   141,000,000,000   151,680,877,212   107.58
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   112,800,000,000   125,047,468,729   110.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,524.29    
PE dự kiến   4.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A