Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   70,000,000,000   7,530,014,466   5.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   945.93    
P/E dự kiến   4.64    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A