Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   121,824,802,263   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,240,000,000   26,811,016,331   132.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   16,479,000,000   21,653,665,010   131.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,142.79    
PE dự kiến   19.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A