Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,920,000,000   20,811,308,952   74.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   13,920,000,000   20,303,168,604   72.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   965.33    
P/E dự kiến   8.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A