Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.86E10   9.5223767193E10   107.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.392E10   2.0157159681E10   144.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.392E10   1.850067712E10   132.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   965.3259    
P/E dự kiến   14.0885    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A