Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.8278521261E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.4036823536E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.708E10   4.2270001106E10   247.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1184.466    
P/E dự kiến   10.891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A