Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.636419298133333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.5277100525333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.708E10   5.3835895522666664E10   236.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1184.466    
P/E dự kiến   18.6582    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A