Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.149443099E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.024E10   2.707517714E10   100.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6479E10   2.2165645370666668E10   100.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1142.7878    
PE dự kiến   11.8132    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A