Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.392E10   2.0498314021333332E10   110.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.392E10   1.9828839113333332E10   106.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   965.3259    
P/E dự kiến   9.3399    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A