Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   650,000,000,000   45,766,005,896   1.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   183,000,000,000   116,973,105,088   15.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   146,400,000,000   93,623,866,956   15.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,214.76    
PE dự kiến   4.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A