Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.26554981712E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E11   1.7703000192266666E11   66.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.4345749860266666E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A