Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4861008E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.4255956E7   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1E9   1.9404764E7   0.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   55.0    
PE dự kiến   14.5455    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A