Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.978647932533333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.344095173333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8E10   3.4750993226666665E9   14.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   900.0    
P/E dự kiến   1.8889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A