Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   245,379,585,000   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5,815,287,364   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   18,000,000,000   4,639,247,240   12.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   900    
P/E dự kiến   2.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A