Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E11   7.0332905128E10   35.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.21099676E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E9   1.77214092E8   4.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110.0    
P/E dự kiến   14.5455    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A