Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.105949893875E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.88132437297E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.95E11   2.08196517397E11   106.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8136.4724    
P/E dự kiến   17.0344    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A