Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   143,763,000,000   209,897,770,826   73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   115,000,000,000   167,737,860,728   72.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,800   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,752.73    
P/E dự kiến   17.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A