Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.08061301341E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.19929261172E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.95E11   2.26942996396E11   58.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8133.2145    
P/E dự kiến   18.4771    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A