Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.27224677926E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.24672632048E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.237E11   2.99204030676E11   33.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9333.9974    
P/E dự kiến   15.6417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A