Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.43763E11   2.27244618788E11   118.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15E11   1.81610211472E11   118.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5752.7325    
P/E dự kiến   23.1194    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A