Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   37,190,288,367   38,571,458,450.67   77.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,997,068,000   8,673,853,480   108.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,482,191,324   6,939,097,557.33   149.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   281.64    
P/E dự kiến   136.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A