Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.7190288367E10   4.0170887262E10   108.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.997068E9   9.13031772E9   152.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.482191324E9   7.343080638E9   210.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   281.6373    
P/E dự kiến   70.6583    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A