Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.978E10   4.3239145529333336E10   65.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.248E10   2.0395296064E10   68.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.798E10   1.6316236852E10   68.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1454.2102    
PE dự kiến   46.7608    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A