Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.7190288367E10   3.8571458450666664E10   77.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.997068E9   8.67385348E9   108.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.482191324E9   6.939097557333333E9   149.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   281.6373    
P/E dự kiến   57.1657    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A