Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.978E10   4.3237350854E10   43.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.248E10   2.2134915462E10   49.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.798E10   1.770793237E10   49.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1454.2102    
PE dự kiến   34.1766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A