Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.978E10   4.5439591448E10   91.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.248E10   2.3985902245E10   106.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.798E10   1.9190042049E10   106.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1454.2102    
PE dự kiến   46.7608    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A