Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.978E10   4.3237350854E10   43.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.248E10   2.369305331E10   52.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.798E10   1.895444265E10   52.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1454.2102    
P/E dự kiến   43.3225    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A