Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0479015262E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3531534756E10   1.5046206288E10   55.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.2036665376E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.3208    
P/E dự kiến   34.4095    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A