Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1193168089866666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.570939229333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.9E9   6.085524754666667E9   57.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1953.9946    
PE dự kiến   5.2713    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A