Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.693260988E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.568349872E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.9E9   1.293495232E9   4.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1953.9946    
P/E dự kiến   5.6295    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A