Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.68680522814E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.236248946E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.9E9   3.432407456E9   21.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1953.9946    
PE dự kiến   5.1689    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A