Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.1154526272E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   -3.10148752E8   -0.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.38510524E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1408.2474    
P/E dự kiến   7.6691    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A