Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,300,000,000   6,901,248,812   47.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5,429,638,618   4,711,010,418   43.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,408.25    
P/E dự kiến   6.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%