Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.3E9   5.686897709E9   77.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.429638618E9   3.877869365E9   71.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1408.2474    
P/E dự kiến   7.101    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A