Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.85288759422E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E10   3.8591558858E10   52.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.072327461E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2976.8134    
P/E dự kiến   13.0341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A