Công ty Cổ phần Softtech (SFT: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   600.0    
P/E dự kiến   5.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A