Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2244723E10   1.4458260422666666E10   88.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.553021402E9   1.1569296338666666E10   90.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3335.3775    
P/E dự kiến   9.3243    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A