Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.60968106472E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3024494E10   1.3825232717333334E10   79.61
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1061146173333334E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A