Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,244,723,000   14,458,260,422.67   88.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,553,021,402   11,569,296,338.67   90.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,600   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,335.38    
P/E dự kiến   7.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%