Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2244723E10   1.3735387504E10   112.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.553021402E9   1.0990326004E10   115.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3335.3775    
P/E dự kiến   8.0351    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A