Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.5E11   8.627652093946666E11   86.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   7.6409467348E10   108.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1E10   5.8800517004E10   107.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3309.0805    
PE dự kiến   8.6127    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A