Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   665,990,099,260   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   43,445,673,600   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   42,100,000,000   34,592,841,800   20.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,959.85    
PE dự kiến   8.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A