Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.5E11   7.15494809944E11   23.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   4.6477374384E10   21.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1E10   3.7404748476E10   22.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3474.5345    
P/E dự kiến   7.8284    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0551%