Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.0E11   7.08814403424E11   59.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   6.0541230206E10   50.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.9464395148E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3559.2794    
P/E dự kiến   8.7096    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0508%