Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.5E11   7.64646803628E11   50.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   7.4496283144E10   70.28
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1E10   5.7630755108E10   70.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3474.5345    
PE dự kiến   7.5981    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0577%