Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.2025E11   5.554027314973334E11   80.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.724E10   8.7521517788E10   138.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   6.3436170661333336E10   118.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3559.2794    
P/E dự kiến   8.0072    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A