Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   520,250,000,000   535,396,268,166   51.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   47,240,000,000   82,873,686,186   87.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   40,000,000,000   59,454,149,680   74.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,737.24    
P/E dự kiến   8.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A