Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.0E11   6.7077462932E11   27.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   4.1525031904E10   17.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.251050914E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3559.2794    
P/E dự kiến   8.7096    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0484%