Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.2025E11   5.66312249394E11   108.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.724E10   6.5902757585E10   139.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   5.2369243567E10   130.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3559.2794    
P/E dự kiến   8.9906    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A