Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.5E11   7.76796349358E11   51.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   7.4711263178E10   70.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1E10   5.7353878306E10   69.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3474.5345    
P/E dự kiến   8.3464    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0517%